Are you aged 70+ and live with knee or hip joint pain?

You could be eligible to take part in a research study to help improve your quality of life.

The TIPTOE study run by Cardiff University and supported by Health and Care Research Wales, is looking into how well a personalised support programme can help with individuals living with pain in the knee and/or hip alongside other long-term conditions.

The study involves six one-to-one sessions with a trained healthcare practitioner, over six months held either face-to-face or online video call. It is advised participants take part with a nominated support person to help with navigating the study website and attend support sessions.

To find out more or to take part visit www.TIPTOE.org.uk or email TIPTOE@cardiff.ac.uk

__________________________________________________________________________________________________________________

Ydych chi’n 70 oed neu’n hŷn ac yn dioddef o boen yn y pen-glin neu gymal y glun?

Os felly, gallech chi fod yn gymwys i gymryd rhan mewn astudiaeth ymchwil i helpu i wella ansawdd eich bywyd.

Mae astudiaeth TIPTOE, sy’n cael ei chynnal gan Brifysgol Caerdydd a’i chefnogi gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, yn ymchwilio i ba mor effeithiol y gall rhaglen gymorth bersonol fod i’r unigolion hynny sy’n dioddef o boen yn y pen-glin a/neu gymal y glun, ochr yn ochr â chyflyrau hirdymor eraill.

Yn rhan o’r astudiaeth hon, bydd gofyn i chi gymryd rhan mewn chwe sesiwn un-i-un gydag ymarferydd gofal iechyd cymwys dros gyfnod o chwe mis, naill ai wyneb-yn-wyneb neu ar ffurf galwad fideo ar-lein. Y cyngor yw eich bod yn cymryd rhan gyda pherson a ddewiswyd gennych chi sy’n gallu eich helpu i lywio gwefan yr astudiaeth a dod i’r sesiynau cymorth.

I gael rhagor o wybodaeth neu gymryd rhan, gallwch chi fynd i www.TIPTOE.org.uk neu anfon e-bost at TIPTOE@caerdydd.ac.uk.

Read all news